top of page

Algemene Voorwaarden

 

Coffee Coach is een onderdeel van Erik van Gulik Coaching & Training.

Door gebruik te maken van de diensten van Coffee Coach, stem je in met wat hierna beschreven staat:

Begrippen

 

Opdrachtgever: diegene die aan Coffee Coach de opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).

Cliënt: de persoon die deelneemt aan een sessie coaching of therapie, workshop e.d.

 

Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’, en waar ‘ik’ staat spreekt Coffee Coach.

 

Aard van de dienstverlening

 

Alle diensten van Coffee Coach zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Coffee Coach kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

 

Informatieverstrekking

 

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Coffee Coach te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

 

Annulering van coaching en therapie

 

Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. 

 

Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

 

Annulering van workshops

 

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je annulerings- en administratie kosten verschuldigd. Voor de workshops is dit € 30,-

 

  • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop of opleiding, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.

  • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

 

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

 

Wanneer Coffee Coach, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop of opleiding te annuleren,  ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

 

Planning van workshops

 

Coffee Coach heeft het recht de data en/of tijden van een workshop te wijzigen.

Wanneer een workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

 

 

Wachtlijst

 

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die boven aan de wachtlijst staat.

 

Betalingen

 

Bij coaching en therapie ontvang je achteraf een factuur. Wanneer we een traject van meerdere sessies hebben afgesproken kan je deze met korting in 1 keer betalen. Je ontvangt dan een factuur vooraf. 

Bij inschrijving voor een workshop ontvang je de factuur vooraf. 

 

Waneer je een factuur ontvangt van Coffee Coach dien je die binnen 14 dagen te betalen.

Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

 

Dossiers en geheimhouding

 

Door Coffee Coach wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak eenvoudige notities bij de individuele sessies coaching of therapie.

Een Opdrachtgever heeft geen inzage in de notities, ook niet wanneer jij als Cliënt daar toestemming voor geeft.

 

Ethiek en klachten

 

Wanneer je niet tevreden bent over een door Coffee Coach geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Indien een klacht volgens jou of je Opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan je je schriftelijk richten tot de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht, waaraan Coffee Coach verbonden is.

 

Aansprakelijkheid

 

Coffee Coach is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

 

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.

  • doordat Coffee Coach is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).

  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.

 

Indien Coffee Coach wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 

Vrijwaring

 

Derden kunnen aan de dienstverlening van Coffee Coach geen rechten ontlenen.

 

Vindplaats

 

Deze voorwaarden zijn ook gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

bottom of page